Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Regulamin Portalu

 

Art. 1 Ogólne postanowienia

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady świadczenia przez Właściciela usług w zakresie Serwisu PolishProperty.eu na rzecz użytkowników nie związanych umową abonamentową dla biur nieruchomości bądź deweloperów.  
 2. Biura nieruchomości, deweloperzy oraz inne podmioty działające w branży nieruchomości mogą również korzystać z serwisu w oparciu o Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu

 

Art. 2     Definicje

 

 1. Portal  – internetowy serwis ogłoszeniowy PolishProperty.eu działający pod adresem internetowym http://PolishProperty.eu, którego administratorem jest Właściciel, umożliwiający  zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości.
 2. Właściciel - Romuald Margol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172
 3. Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości bądź o treści dotyczącej innych towarów i usług związanych z rynkiem nieruchomości. Ogłoszenie może być udostępniane użytkownikom Internetu w formie elektronicznej w ramach stron internetowych Portalu na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik indywidualny – osoba lub firma nie współpracująca z Portalem na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Korzystania z Serwisu i nie związana umową abonamentową.
 5. Usługi dodatkowe -  wszystkie usługi (odpłatne oraz darmowe) świadczone przez Portal.
 6. Konto Użytkownika - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Właściciela na rzecz Użytkownika w celu korzystania z usług świadczonych w Portalu oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta Użytkownika zapewniony jest poprzez unikalną nazwę (login – będącą adresem e-mail podanym przy rejestracji) i hasło.
 7. Cennik – wykaz opłat pobieranych przez Właściciela z tytułu usług świadczonych przez Portal, będący załącznikiem do Regulaminu Portalu i stanowiący ich integralną część, dostępny na stronie internetowej Portalu.

 

Art. 3 Zasady współpracy z klientami indywidualnymi

 

 1. Usługa świadczona w Portalu polega na zapewnieniu Użytkownikom indywidualnym możliwości odpłatnego lub darmowego, czasowego  przechowywania Ogłoszeń na serwerze oraz ich publikowanie na stronie Portalu.
 2. Użytkownik indywidualny ma możliwość zamieszczenia w ramach Ogłoszenia zdjęć dotyczących przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W Ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja firmy, marki, logo lub podmiotu trzeciego. Użytkownik zamieszczając zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w Portalu.
 3. Treść Ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz postanowień Regulaminu Portalu. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Portalu lub wprowadzających w błąd (w tym niezgodnych z typem Ogłoszenia).
 4. Użytkownik idywidualny powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe. Dane teleadresowe podane w treści Ogłoszenia powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach Konta.
 5. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń. Jedno Ogłoszenie nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się przez Właściciela Ogłoszeniem lub poszczególnymi elementami Ogłoszenia (m.in. zdjęciami zawartymi w Ogłoszeniu), również po zakończeniu emisji Ogłoszenia, na stronach internetowych i w materiałach reklamowych Portalu oraz w innych serwisach, o których mowa na stronach Portalu. W przypadku publikacji  poszczególnych elementów Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, może natomiast zostać wskazany sposób zapoznania się z Ogłoszeniem.
 7. Korzystanie z  Portalu  jest płatne. Wysokość oraz rodziaj opłat: za dodanie Ogłoszenia, czy za usługi dodatkowe określa każdorazowo Cennik.
 8. Regulowanie opłat za  korzystanie z Portalu odbywa się przelewem, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w Portalu metodami. Możliwe jest aktywowanie części Usług po wysłaniu przez Użytkownika SMS na wskazany przez Portal numer. Koszt nadania SMS jest określony w Cenniku. Operatorem opłat w Portalu jest firma Dotpay.
 9. Dla emisji Ogłoszenia niezbędne jest poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dodawania Ogłoszenia, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w formularzu.
 10. Właściciel  rozpoczyna automatyczną emisję Ogłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty przez system Dotpay.
 11. Ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zawierające zdjęcie może zostać zamieszczone na stronie głównej PortaluOpcja promocji Ogłoszenia na stronie głównej jest dostępna jedynie dla Ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w ten sposób nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. Pierwszeństwo mają te, które wylosowano najrzadziej.
 12. W Portalu istnieje możliwość odpłatnego wyróżniania Ogłoszenia na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 13. Właściciel  oferuje również inne usługi, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik, bądź odrębna umowa.
 14. Ogłoszenia opisane w cenniku, zawierające opcję publikacji na serwisach zewnętrznych, ukażą się również w serwisach partnerskich wskazanych przez Portal. Ogłoszenia publikowane w serwisach partnerskich, o których mowa powyżej, będą publikowane przez czas publikacji w Portalu.
 15. Czas oczekiwania na publikację ogłoszenia w portalach zagranicznych, o których mowa w punkcie 14 nie jest zależny od Polishproperty.eu. Ogłoszenie jest tłumaczone i wysyłane w terminie do 72 godzin od momentu jego publikacji w serwisie Polishproperty.eu. Oczekiwanie na moderację jest zależne od każdego z portali z osobna.

 

Art. 4 Zasady uczestnictwa

 

 1. Korzystanie z serwisu Polishproperty wymaga spełnienia następujących warunków łącznie:
  1. poprawna rejestracja Konta na stronach internetowych Portalu,
  2. akceptacja treści Regulaminu Portalu.
  3. kliknięcie w link aktywacyjny w ciągu 90 dni od daty otrzymania maila aktywacyjnego.
 2. Z chwilą akceptacji Regulaminu Portalu oraz aktywacji konta Użytkownik może dodać Ogłoszenie bądź korzystać z usług dodatkowych na warunkach określonych w Regulaminie Portalu.
 3. Niedopuszczalne są działania Użytkownika mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu.

 

Art. 5 Opłaty

 

 1. Z tytułu korzystania  z Serwisu PolishProperty.eu, Właściciel nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia.  Płatne jest jedynie dodawanie Ogłoszeń i Usługi dodatkowe wyszczególnione w Cenniku.
 2. Serwis PolishProperty.eu w ramach organizowanych akcji promocyjnych, może czasowo oferować usługi dla Użytkownika cenie innej, niż wskazana w Cenniku, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu Portalu.

 

Art. 6 Odpowiedzialność i ochrona danych

 

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby zamieszczane przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu Portalu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Właściciel  nie odpowiada za opóźnienia zawinione przez zewnętrznych operatorów oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 3. Zakres odpowiedzialności Właściciela z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.
 4. Właściciel  nie odpowiada za treść zamieszczanych Ogłoszeń,  za zachowania Użytkowników oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych Ogłoszeń. Właściciel  ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi Portalu, wprowadzające w błąd lub zawiera inne treści niezgodne z Regulaminem Portalu.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie przez Strony transakcji umów związanych z Ogłoszeniem.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność do realizacji transakcji.
 7. Właściciel nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyżej,
  4. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń od Właściciela niezależnych,
  5. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
  6. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
  7. działania serwisów partnerskich, na których publikowane są Ogłoszenia.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Portalu.
 9. Właściciel chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem http://polishproperty.eu/politykaprywatnosci

 

Art. 5      Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Właściciela usług w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia.
 2. Reklamacje będą zgłaszane Właścicielowi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://PolishProperty.eu/kontakt lub pisemnie na adres siedziby Właściciela.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich doręczenia.

 

Art. 6      Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Portalu dostępny jest na stronie internetowej  pod adresem http://polishproperty.eu/regulamin
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Właściciela. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel  poinformuje na stronie internetowej.
 3. Zmiany Regulaminu Portalu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.

 

Cennik

 

Korzyści

Standard

Premium

Premium +

Elite

Czas wyświetlania w serwisie

30 dni

30 dni

30 dni

40 dni

Liczba zdjęć nieruchomości

4

10

16

dowolna

Miejsce na liście wyszukiwania

wg daty dodania

przed standard

przed standard

sama góra

Wyróżnienie

nie

niebieskim

niebieskim

złotym

Tłumaczenie ogłoszenia

nie

nie

tak *

tak *

Promocja na stronie głównej

nie

nie

tak

tak

Promocja na portalach zagranicznych

nie

nie

tak

tak

Promocja w Newsletterze

nie

nie

nie

tak

Koszt pojedynczego ogłoszenia

2 zł

5 zł

20 zł

35 zł

Koszt pojedynczego ogłoszenia SMS

2 PLN

SMS 2.46 PLN
(z VAT)

5 PLN

SMS 6.15 PLN
(z VAT)

20 PLN

SMS 23.37 PLN
(z VAT)

Płatność SMS

niedostępna

* Ogłoszenia są tłumaczone na język angielski do długości nieprzekraczającej 1800 znaków ze spacjami. Powyżej tego limitu Ogłoszenia zostaną stosownie skrócone po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika.
** Ogłoszenia zostaną zamieszczone na angielskiej wersji Serwisu PolishProperty.eu, gdy Użytkownik doda własne tłumaczenie lub zleci Serwisowi jego wykonanie. Dodatkowo Użytkownik może zlecić tłumaczenie w Panelu Użytkownika po opłaceniu Ogłoszenia.
*** Ogłoszenie Premium+ i Elite pokażemy na zagranicznych portalach partnerskich, których lista dostępna jest pod adresem http://polishproperty.eu/oferta/oferta-dla-biur-nieruchomosci

 

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w wybranej kategorii może zostać opłacone przelewem, kartą płatniczą, SMS-em lub promocyjnymi punktami według zestawienia zawartego w niniejszym Cenniku.
 2. Ogłoszenia można umieszczać w 4 kategoriach: Standard, Premium, Premium+ i Elite. Użytkownik może rozszerzyć kategorię Standard do wyższych kategorii: Premium, Premium +, Elite po dokonaniu stosownej opłaty wskazanej poniżej dla każdego Ogłoszenia z osobna.
Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka