Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Brzeziny / Mieszkanie / Sprzedaż
25.00 m2 Pokoje:1 Piętro:1
Brzeziny , Okrzei
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Agnieszki Budzyńskiej - Grzyb - ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

- udziału do 1/2 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach, przy ulicy Okrzei3/5 o powierzchni 25,30 metrów kwadratowych - dla którego Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: LD1B/00020477/3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz wspólnej części budynku mieszkalnego w wysokości 25/1065 -- dla którego Sąd Rejonowy w Brzezinach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: LD1B/00011294/0 - za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 80% wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 31 grudnia 2018 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Łaska - Padzik, tj. z cenę nie niższa niż: 22.160 zł.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach - jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Elżbiety Piotrowskiej, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka - Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem:„sprzedaż udziału w nieruchomości: Agnieszka Budzyńska - Grzyb, sygn. akt XII GUp 128/18 - do dnia 26 marca 2020 roku do godziny: 15.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionej nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. umowa spółki lub statut (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
e. uchwała wspólników spółki kapitałowej, wyrażająca zgodę na nabycie przez spółkę przedmiotu przetargu lub informacja, że zgodnie z umową spółki lub statutem niejest wymagana,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
g. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
h. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
i. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji,

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.
Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,b) podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 60 dni od daty wyboru oferty;
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.

2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni podniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie (w tym również po dokonaniu wyboru oferty), bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.
6. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się - tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Agnieszka Budzyńska - Grzyb w upadłości, numer rachunku: 55 1240 3813 1111 0010 8702 2981.

Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Dane kontaktowe

BEZPOŚREDNIO
WEB ESTATE
Data dodania: 2020-02-24
22 160 PLN
886 PLN / m2

Skontaktuj sie
z ogłoszeniodawcą

BEZPOŚREDNIO
WEB ESTATE
tel. w opisie
*Podczas rozmowy powiedz, że znalazłeś ofertę na PolishProperty.eu
Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka