Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

Kilka uwag o podatku rolnym


Prawo

2013-11-27

W Polsce dochody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu. Osoby, posiadające grunty rolne muszą jednak opłacać podatek rolny.

 

Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (w takim przypadku podlegają one tylko podatkowi od nieruchomości).

 

Przez działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

Gospodarstwo rolne to natomiast, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

 

Jak oblicza się podatek rolny?

Powyższe rozróżnienie jest bardzo istotne  dla określenia podstawy opodatkowania w podatku rolnym. W przypadku gospodarstwa rolnego jest to liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Natomiast w przypadku gruntów nietworzących gospodarstwa rolnego podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Roczny podatek rolny stanowi równowartość pieniężną:

 

• 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych;

• 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów (powierzchnię określa się zgodnie z ewidencją gruntów i budynków).

 

Do wyliczenia podatku bierze się średnią cenę skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego?

Zgodnie z ustawą, podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 

• właściciel gruntów,

• posiadacz samoistny gruntów,

• użytkownik wieczysty gruntów,

• posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencją Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) i Lasów Państwowych,

• dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Do kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Osoby fizyczne są zobowiązane informować o okolicznościach powodujących powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w ciągu 14 dni. W tym celu należy złożyć specjalny formularz organowi podatkowemu (czyli wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów). Organ ten ustala wysokość podatku rolnego na dany rok w drodze decyzji. Podatek płatny jest w czterech ratach:

 

• do 15 marca,

• do 15 maja,

• do 15 września,

• do 15 listopada roku podatkowego.

 

Na jakie ulgi i zwolnienia można liczyć?

Na mocy art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy o podatku rolnym zwalnia się m. in.:

 

• użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

• grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

• grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach.

• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,

• prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym,

• instytuty badawcze,

• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Podatnikom podatku rolnego przysługuje też ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 

• budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

• zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), ale tylko jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268).

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Jak nie płacić podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości?

Nieruchomość jest takim samym towarem jak każdy inny, dlatego też zysk z jej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. I to nie małym, bo fiskusowi trzeba oddać prawie ...

Czytaj dalej »