Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

225 000 PLN

Szembekowo

60.00 m2

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

Kilka uwag o podatku rolnym


Prawo

2013-11-27

W Polsce dochody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu. Osoby, posiadające grunty rolne muszą jednak opłacać podatek rolny.

 

Co podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (w takim przypadku podlegają one tylko podatkowi od nieruchomości).

 

Przez działalność rolniczą należy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

 

Gospodarstwo rolne to natomiast, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

 

Jak oblicza się podatek rolny?

Powyższe rozróżnienie jest bardzo istotne  dla określenia podstawy opodatkowania w podatku rolnym. W przypadku gospodarstwa rolnego jest to liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Natomiast w przypadku gruntów nietworzących gospodarstwa rolnego podstawą opodatkowania jest liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Roczny podatek rolny stanowi równowartość pieniężną:

 

• 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych;

• 5 q żyta od 1 ha pozostałych gruntów (powierzchnię określa się zgodnie z ewidencją gruntów i budynków).

 

Do wyliczenia podatku bierze się średnią cenę skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego?

Zgodnie z ustawą, podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 

• właściciel gruntów,

• posiadacz samoistny gruntów,

• użytkownik wieczysty gruntów,

• posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencją Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) i Lasów Państwowych,

• dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Do kiedy płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Osoby fizyczne są zobowiązane informować o okolicznościach powodujących powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w ciągu 14 dni. W tym celu należy złożyć specjalny formularz organowi podatkowemu (czyli wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów). Organ ten ustala wysokość podatku rolnego na dany rok w drodze decyzji. Podatek płatny jest w czterech ratach:

 

• do 15 marca,

• do 15 maja,

• do 15 września,

• do 15 listopada roku podatkowego.

 

Na jakie ulgi i zwolnienia można liczyć?

Na mocy art. 12, art. 13, art. 13a-13d ustawy o podatku rolnym zwalnia się m. in.:

 

• użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,

• grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,

• grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach.

• publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową,

• prowadzących zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku rolnym,

• instytuty badawcze,

• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

 

Podatnikom podatku rolnego przysługuje też ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 

• budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

• zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), ale tylko jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268).

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

690 000 PLN

Powidz

210.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

150 000 PLN

Jaromierz

912.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Jak nie płacić podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości?

Nieruchomość jest takim samym towarem jak każdy inny, dlatego też zysk z jej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. I to nie małym, bo fiskusowi trzeba oddać prawie ...

Czytaj dalej »