Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

4 350 000 PLN

Kraków

725.30 m2

108 000 PLN

Wrocław

1801.00 m2

Kiedy zapłacimy rentę planistyczną?


Prawo

2013-02-19

Jeżeli w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wartość naszej nieruchomości wzrosła, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty renty planistycznej, jeśli sprzedamy ją w ciągu pięciu lat.

 

W planie miejscowym znajdziemy informacje, w jaki sposób może być wykorzystana nasza nieruchomość. Innymi słowy, dowiemy się, jakie jest jej przeznaczenie. Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczas obowiązującego MPZP może wpłynąć na wartość nieruchomości. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku zmiany przeznaczenia z rolnego na budowlane, gdyż działki budowlane uzyskują zazwyczaj wyższe ceny niż rolne. Ale nie tylko wtedy. Cena działki może wzrosnąć także z przyczyn, które nie dotyczą jej bezpośrednio, np. na skutek zmiany przeznaczenia działek sąsiadujących.

 

Sam wzrost wartości naszej nieruchomości nie jest jeszcze podstawą do naliczania opłat. Jednakże musimy uważać, gdy chcemy naszą działkę sprzedać. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Warunkiem pobrania renty planistycznej jest jednoczesne spełnienie trzech przesłanek:

 

- wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany,

 

- określenia w planie miejscowym bądź jego zmianie stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,

 

- zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany (przy czym pod pojęciem "zbycie nieruchomości" należy rozumieć zarówno zbycie całej nieruchomości, jak i jej części, a także zbycie udziału w prawie własności nieruchomości).

 

Za zbycie uznaje się zarówno sprzedaż, jak i darowiznę, czy przekazanie w ramach umowy dożywocia. Notariusze zobowiązani są do przekazywania urzędowi gminy wypisu aktu notarialnego. Po otrzymaniu tego dokumentu wójt (burmistrz, prezydent) wydaje decyzję o opłacie od wzrostu wartości gruntu, wydanej na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy określaniu wartości nieruchomości na potrzeby określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych, określa się wartość nieruchomości reprezentatywnych dla każdego obszaru o jednorodnym przeznaczeniu w planie miejscowym.

 

Stawka procentowa, o której mowa powyżej, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej jest określana w każdym uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie może być wyższa niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości.

 

Od decyzji nakładającej na sprzedającego obowiązek zapłaty renty planistycznej można się odwołać w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej.

 

Na marginesie należy zaznaczyć, że renty planistycznej nie wolno mylić z opłatą adiacencką, która to jest nakładana na właścicieli nieruchomości na skutek podziału i scalenia nieruchomości oraz w przypadku budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

  

Jakub Jastrzębski

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80 poz. 717); Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.).

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

3 400 000 PLN

Ziębice

1000.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

280 000 PLN

Włoszczowa

64.00 m2

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »