Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

2 100 000 PLN

Szprotawa

500.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

Jakie są obowiązki wynajmującego, a jakie najemcy?


Prawo

2012-11-05

Wynajmując mieszkanie lub lokal należy pamiętać, że zarówno na wynajmującym jak i na najemcy ciążą pewne obowiązki. Umowę najmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć ewentualnych sporów.

 

Zobacz też: Jak poradzić sobie z nieuczciwym najemcą?

 

Obowiązki wynajmującego

Zgodnie z uregulowaniem kodeksowymwynajmujący jest zobowiązany wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Stan "przydatny do umówionego użytku" oznacza stan odpowiedni ze względu na sposób i cel używania rzeczy oznaczony w umowie. Mówiąc prościej, wydawany lokal mieszkalny musi być zdatny do mieszkania. Niemniej jednak, strony mogą się umówić, że lokal ten zostanie wydany w stanie gorszym (patrz: "do umówionego użytku") a najemca sam go sobie wyremontuje (np. w zamian za niższy czynsz). Należy jednak pamiętać, by w takiej sytuacji w odpowiedni sposób udokumentować stan wydawanej rzeczy.

 

Ponadto, jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Zakres w.w. napraw został dookreślony w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie bowiem z art. 6a wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

Obowiązki najemcy

Najważniejszym obowiązkiem, jaki spoczywa na najemcy jest terminowa zapłata czynszu, zgodnie z umową najmu. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, to stosuje się terminy kodeksowe (art. 669 §2 ): gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - czynsz powinien być płacony z góry za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieokreślony - miesięcznie, z góry do dziesiątego dnia miesiąca. Dodatkowo, zazwyczaj jest tak, że na najemcy ciąży obowiązek dokonywania opłat związanych z pobieraniem energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru śmieci i nieczystości (chyba, że wynajmujący sam opłaca wszystkie te rzeczy).

 

Ponadto, przepisy zobowiązują najemcę do używania przedmiotu najmu w sposób prawidłowy. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, w umowie najmu lokalu usługowego często można znaleźć taki oto zapis: Najemca zobowiązany jest używać Przedmiotu Najmu – zgodnie z jego przeznaczeniem - jedynie na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to tyle, że np. jeśli przedmiotem najmu jest sklep a najemca zajmuje się handlem warzywami, to nie może w tym miejscu nagle, bez poinformowania o tym wynajmującego, urządzić tam studia masażu.

 

Jeśli natomiast chodzi o lokal mieszkalny, to sposób używania przedmiotu najmu może być wyznaczony przez porządek domowy. Wynika to z art. 683 kc: Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Jeżeli najemca lokalu wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

 

Często kwestią sporną pomiędzy wynajmującym a najemcą jest zakres napraw. Zgodnie z art. 662 §2 kc Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Co ustawodawca rozumie pod enigmatycznym pojęciem "drobne nakłady"? Wyjaśnienie można znaleźć w art. 681: Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

 

Obie strony - zarówno dla własnego bezpieczeństwa jak i poczucia obowiązku - powinny znać regulacje dotyczące najmu. Mogą się okazać pomocne w trakcie sporu z nieuczciwym wynajmującym czy najemcą.

 

 

Jakub Jastrzębski

 


• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93); Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

850 000 PLN

Szczecin-Chojna-Rurka

100000.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »