Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

Jak zalegalizować samowolę budowlaną?


Prawo

2012-08-07

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wszelkie roboty budowlane (poza wyjątkami określonymi w ustawie) mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W momencie, gdy nadzór budowlany dowie się, że jakaś nieruchomość jest budowana (lub została zbudowana) bez koniecznych pozwoleń, postawi jej właściciela przed wyborem: rozbiórka lub legalizacja samowoli. Jak zatem wygląda owa legalizacja?

 

Czym jest samowola budowlana?

 

Najkrócej rzecz ujmując, samowolą budowlaną jest prowadzenie robót budowlanych bez wymaganych prawem pozwoleń i zgłoszeń. Aczkolwiek, w prawie polskim nie ma jej legalnej definicji. W art. 29. i art. 30. ustawy Prawo budowlane możemy znaleźć spis robót budowlanych, które nie wymagają zgłaszania lub starania się o pozwolenie na budowę. Wszystkie inne roboty wymagają pozwolenia lub zgłoszenia. Przy czym należy podkreślić, że pod pojęciem robót budowlanych rozumiemy nie tylko budowę, ale także przebudowę, remont, montaż czy rozbiórkę obiektu budowlanego. W przypadku, gdy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykryje samowolę, wyda nakaz rozbiórki lub wstrzymania robót budowlanych (jeżeli są w trakcie).

 

Legalizacja samowoli budowlanej

 

Ustawa wprowadza jednak mechanizm, który daje możliwość odstąpienia od przymusowej rozbiórki obiektu i jego zalegalizowania. Możliwe jest to jednak tylko pod pewnymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie. Zgodnie z art. 48. ust. 2. ustawy, samowolę można zalegalizować tylko wtedy, gdy budowa:

1) jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

a) ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

 

Obowiązek stwierdzenia, czy powyższe warunki zostały spełnione, leży po stronie powiatowego inspektora. Zobowiązuje on inwestora do złożenia w określonym terminie dokumentów, które wskazane są w art. 48. ust. 3. ustawy Prawo budowlane. Są to:

- zaświadczenie o zgodności budowy domu z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydane przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta);

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Organ może zobowiązać inwestora do dostarczenia dodatkowych dokumentów. Przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru budowlanego traktowane jest jak złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych (jeżeli budowa nie została zakończona). Niezłożenie tychże dokumentów traktowane jest jak niespełnienie obowiązków nałożonych na inwestora i wiąże się z koniecznością wydania nakazu rozbiórki samowoli.

 

Ile to kosztuje?

 

Do legalizacji samowoli budowlanej niezbędne jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Jej wysokość ustala organ nadzoru budowlanego, w oparciu o przepisy prawa budowlanego, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Kwota opłaty zależna jest od kategorii i wielkości obiektu budowlanego. Obliczana jest ona jako iloczyn podstawowej stawki opłaty (500 zł) podwyższonej 50-krotnie, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu (według załącznika do ustawy Prawo budowlane).

 

Jeżeli, w myśl prawa budowlanego, inwestor spełnił wszystkie warunki, organ nadzoru wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo też decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. Organ nakłada też obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Procedurę uzyskania tegoż pozwolenia regulują art. 55–60 ustawy Prawo budowlane.

 

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

199 000 PLN

Kraków

21.00 m2

1 850 000 PLN

powiat Olsztyn

567.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »