Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

750 000 PLN

Beskidzki Park Krajobrazowy Gorzeń

155.00 m2

479 000 PLN

Kraków

50.00 m2

Gdy cudzoziemiec chce kupić w Polsce nieruchomość…


Prawo

2012-07-06

Od kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej nie tylko nasi rodacy wyjeżdżają za granicę, ale i obcokrajowcy chcą się osiedlić u nas. Zapewne do życia (lub prowadzenia interesów) będzie im potrzebne jakieś lokum. Po naszym wejściu do UE mogą je kupić na bardziej liberalnych zasadach.

 

Kwestie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ten akt prawny wprowadza ograniczenia dla cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce. Zgodnie z nią cudzoziemcem jest:

- osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,

- osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

- nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w powyższych punktach, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

- osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w powyższych punktach.

 

Nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Jest ono wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jeżeli: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa; wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

 

Poprzez "okoliczności" potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską należy rozumieć:

- posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,

- zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lubzezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

- członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,

- wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 

Informacje na temat wniosku i jego prawidłowego sporządzania można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Warto zaznaczyć, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne.

 

Kiedy z kolei zezwolenie nie jest potrzebne? Zgodnie z przepisami, nie jest ono wymagane w przypadku:

- nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz nabycia samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,

- nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

- nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków,

- nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli w dniu nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat,

- nabycia przez osobę prawną lub spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Polsce i kontrolowaną przez cudzoziemców, na cele statutowe, nieruchomości nie zabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast,

- nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym,

- nabycia lub objęcia przez bank z siedzibą na terytorium Polski kontrolowany przez cudzoziemców, w związku z dochodzeniem przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych akcji lub udziałów w spółce, która jest lub stanie się w wyniku nabycia jej udziałów lub akcji cudzoziemcem i jest jednocześnie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

 

Podobnie jest w przypadku z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarii. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej mają aktualnie obowiązek uzyskać zezwolenie ministra właściwego ds. wewnętrznych tylko w przypadku nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. do 1 maja 2016 r. Nabycie nieruchomości innych niż rolne i leśne nie wymaga zezwolenia. Z przytoczonego przepisu wynika również, iż nie wymaga zezwolenia nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce, także w przypadku, gdy są to nieruchomości rolne lub leśne.

 

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że w zeszłym roku Minister Spraw Wewnętrznych wydał 309 zezwoleń na nabycie przez cudzoziemców ziemi, o łącznej powierzchni 1008,44 ha. Większość zezwoleń wydanych w ubiegłym roku dotyczyła nieruchomości rolnych i leśnych – 217. Zakupów lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych było 71.

 

 

Jakub Jastrzębski

 

Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

1 990 000 PLN

powiat olsztyński

812.00 m2

2 000 000 PLN

Parowa

550.00 m2

1 850 000 PLN

powiat Olsztyn

567.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowa Rekomendacja S wymusi stałe oprocentowanie?

Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad kolejnym dokumentem, który ma podnieść jakość portfeli bankowych. Rekomendacja S kojarzy się aktualnie z obowiązkowym wkładem własnym. ...

Czytaj dalej »