Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

Pozwolenie na budowę


Prawo

2012-05-29

Budowa własnego domu to przedsięwzięcie wymagające dużego zaangażowania. Musi być starannie zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z prawem. Zanim rozpocznie się budowę warto dobrze rozeznać się w przepisach.

 

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo budowlane – roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na budowę?

 

Jakie dokumenty należy skompletować przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

 

 1. Wypis z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego. Może się też zdarzyć, że takowy plan nie został uchwalony. Wtedy należy uzyskać Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie te dokumenty można znaleźć w Wydziale Architektury odpowiedniego Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy;

 2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 przeznaczoną do celów projektowych, wykonaną przez uprawnionego geodetę;

 3. Warunki Techniczne dostawy mediów:

  a) gazu (w Zakładzie Gazowniczym);

  b) energii elektrycznej (w Zakładzie Energetycznym);

  c) wody i odbioru ścieków (w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji);

 4. Kolejną rzeczą, jaką należy zrobić, jest zlecenie wykonania badań geologicznych lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia;

 5. Gotowy projekt domu lub zlecić wykonanie projektu domu indywidualnego.

 6. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku (wraz z bilansem terenu) wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych. W przypadku zakupu projektu typowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu.

 7. Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej – jeśli takowa jest konieczna (dotyczy to gruntów klasy I-III).

 

Wniosek o pozwolenie na budowę

 

Kiedy wszystkie wymienione wyżej dokumenty zostaną skompletowane należy złożyć wniosek. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane:

 

"Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 1. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 2. złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności pozwolenia, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

 3. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane".

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę

 

Pozwolenie na budowę wydaje starosta. Decyzję przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przed wydaniem decyzji organ musi sprawdzić m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, a także kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na wydanie decyzji właściwy organ ma 65 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwoła się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Warto dodać, że nie tylko budowa domu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Także prace związane z przebudową, rozbudową czy nadbudową istniejących budynków lub ich części mogą być objęte obowiązkiem uzyskania zgody.

 

Jak widać, formalności, jakich należy dopełnić przed rozpoczęciem budowy domu, jest dużo. Warto zatem zapoznać się z przepisami, żeby nie być niemile zaskoczonym podczas pierwszej wizyty w urzędzie.

 

 

Jakub Jastrzębski

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

 

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »