Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

329 000 PLN

Kraków

44.00 m2

949 000 PLN

lubliniecki

232.00 m2

Kilka uwag na temat MPZP


Prawo

2012-03-19

MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowi główny instrument służący realizacji planowania i zagospodarowania przestrzennego terenu oraz zamierzeń inwestycyjnych. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w formie uchwały rady gminy. Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest nie tylko aktem planistycznym, ale także aktem prawa miejscowego. W myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Tak więc należy podkreślić, że zapisy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają moc powszechnie obowiązującą.

 

Natomiast, jak głosi art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Potwierdza to zatem stwierdzenie, że MPZP jest istotnym elementem polityki i ładu przestrzennego. Warto zaznaczyć, że zagospodarowanie przestrzenne należy do zadań własnych gminy i należy do wyłącznej właściwości rady gminy, co określa treść art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.). Co do zasady jego sporządzenie jest fakultatywne, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów szczególnych.

 

Informacje, jakie powinny znaleźć się w planie, określa wspomniane wcześniej ustawa. Zgodnie z nią MPZP musi zawierać m.in. informacje o:

- przeznaczeniu terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (np. pod budownictwo jednorodzinne albo pod usługi);

- liniach rozgraniczających ulice, drogach publicznych;

- parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

- granicach terenów chronionych (np. strefy ochrony konserwatorskiej);

- zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane;

- szczególnych warunkach zagospodarowania terenów oraz ograniczeniach w ich użytkowaniu, w tym zakazie zabudowy.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawsze składa się z opisu i rysunku planu. Opis jest zawarty w uchwale Rady Miasta a rysunek stanowi załącznik graficzny do uchwały. Tekst zawiera szczegóły, które nie znalazły się na rysunku, np. informacje o dopuszczalnej wysokości budynków, rodzaju pokrycia i kącie nachylenia dachu, wskaźniku zabudowy oraz zasadach podziału nieruchomości. Natomiast rysunek graficznie przedstawia przeznaczenie nieruchomości, granice danego przeznaczenia terenu a także ustalenia dotyczące np. nieprzekraczalnej linii zabudowy. Jest to o tyle istotne, że to na jakim terenie leży dana działka, decyduje o tym, co będzie można na niej wybudować. Tereny te są oznaczone różnymi kolorami i symbolami. Plan miejscowy nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać.

 

Procedura stanowienia MPZP

 

W oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można wyróżnić następujące etapy procedury stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana planu miejscowego także powoduje konieczność przeprowadzenia całej procedury jak przy jego uchwalaniu):

1. Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP;

2. ukazuje się w prasie ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o przystąpieniu do planu i możliwości składania wniosków do planu;

3. wójt, burmistrz lub prezydent miasta zwraca się z do organów i instytucji zewnętrznych z prośbą o przesyłanie wniosków do projektu planu;

4. dla danego terenu zostaje opracowana dokładna, wielobranżowa analiza stanu istniejącego oraz zebrane zostają uwarunkowania;

5. przygotowanie projektu planu;

6. opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;

7. akceptacja wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i skierowanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień;

8. opinie władz gmin sąsiednich oraz gminnej (miejskiej) komisji urbanistyczno-architektonicznej;

9. uzgodnienia z ponad 30 instytucjami (m.in. z Urzędem Wojewódzkim, zarządcą dróg gminnych (miejskich), policją, strażą pożarną);

10. opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu;

11. wyłożenie planu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni; zainteresowani zawiadamiani są poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i krajowej; w czasie wyłożenia organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie;

12. w terminie do 14 dni od zakończenia wyłożenia można składać uwagi do planu;

13. wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi do planu, które wpłynęły w trakcie wyłożenia, a następnie przekazuje do Rady Gminy (miasta) projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Jeżeli w wyniku uwzględnienia uwag, do projektu wprowadzono zmiany, ponawia się uzgodnienia w niezbędnym zakresie;

14. Rada Gminy (miasta) stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń studium;

15. Rady Gminy (miasta) uchwala MPZP;

16. wójt, burmistrz lub prezydent przedstawia wojewodzie plan wraz z dokumentacją w celu oceny ich zgodności podjętej z prawem;

17. MPZP zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego województwa.

 

Warto zaznaczyć, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, cechą charakterystyczną procesu sporządzania MPZP jest znaczny stopień udziału czynnika społecznego – zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy: Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu (jednakże, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 stycznia 2000 r., I SA 2017/99, niepubl., w przypadku odrzucenia protestu, osoba, która go wniosła, nie ma prawa zaskarżenia MPZP do sądu administracyjnego). Niemniej jednak, skutkiem takiego zapisu jest możliwość uwzględnienia interesu obywateli na etapie tworzenia MPZP. Ponadto, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw o odszkodowanie lub wykupienia nieruchomości, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

 

Według danych GUS-u z grudnia 2009 roku, na terenie kraju obowiązuje 36 612 planów miejscowych, które obejmują w sumie 25,4% powierzchni kraju. Jego zapisy są niezwykle istotne dla inwestorów, bowiem na ich podstawie można dowiedzieć się np. jakie jest dokładne przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zagospodarowania, co w przypadku poszukiwania miejsca pod inwestycję ma znaczenie kluczowe.

 

 

Jakub Jastrzębski

 

Konstytucja RP (Dz.U. Nr 78, poz. 483), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), Wyrok NSA z dnia 7 stycznia 2000 r., (I SA 2017/99, niepubl.), GUS

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

2 000 000 PLN

Parowa

550.00 m2

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

298 000 PLN

Tomaszów Mazowiecki

58.00 m2

2 000 PLN

Katowice

73.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Współwłasność łączna i ułamowa - czym się różnią?

Prawo własności do nieruchomości może przysługiwać nie jednej a kilku osobom. W takiej sytuacji są one współwłaścicielami. Współwłasność może być z kolei ...

Czytaj dalej »