Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

270 000 PLN

Krempna

127.00 m2

3 800 000 PLN

Szczecin - Chojna - Rurka

250000.00 m2

Zwrot części podatku VAT na materiały budowlane


Polska

2013-04-22

Przepisy prawa umożliwiają osobom fizycznym zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, gdyż wraz z wejściem Polski do UE wzrosła stawka podatku VAT na materiały budowlane – z 7 do 22 proc. Ale uwaga! Z końcem 2013 r. przewiduje się wygaśnięcie tego przywileju.

 

Kto, co i ile może odpisać?

Omawianą kwestię reguluje ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Na jej podstawie osoby fizyczne mają możliwość zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową, nadbudową, rozbudową, przebudową albo remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego znajduje się w załącznikach do ustawy). Jak wskazuje już sam tytuł dokumentu, tylko osoby fizyczne mogą skorzystać z tej ulgi, zwrot nie dotyczy wydatków poniesionych np. przez firmę. Oczywiście, wydatki, o których mowa powyżej trzeba należycie udokumentować. Podstawą zwrotu jest faktura VAT, wystawiona od dnia 1 maja 2004 roku, dokumentująca zakup materiałów budowlanych.

 

Osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części poniesionych wydatków w związku z:

• budową budynku mieszkalnego;

• nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

• remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszalnego.
 

Aby otrzymać zwrot osoba fizyczna musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz pozwolenie na budowę (o ile jest w danym przypadku wymagane).

 

Wysokość zwrotu zależy od trzech czynników:

• rodzaju inwestycji (czy wymaga pozwolenia na budowę czy nie),

• korzystania z ulgi budowlanej lub remontowej,

• ceny za 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu.
 

Zwrot podatku

Zwrot dokonywany jest na wniosek, który trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią tegoż wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę (jeśli zostało wydane) lub dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, a także faktury, dokumentujące poniesione wydatki. Ponadto, we wniosku powinny się znaleźć takie informacje, jak np. rok rozpoczęcia inwestycji, rodzaj poniesionych wydatków, kwota zwrotu, oświadczenie o zakresie remontu (jeśli nie wymagał pozwolenia na budowę) oraz nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.

 

Urząd skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji, w której określi kwotę zwrotu.

 

Co się zmieni z końcem 2013 roku?

Z końcem 2013 r. Ministerstwo Infrastruktury planuje zamknięcie systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych. Oznacza to, że podatnicy, którzy rozpoczęli inwestycje przed końcem 2013 roku, będą mogli skorzystać z prawa do zwrotu (w ramach określonego ustawą limitu) części VAT za materiały budowlane. W związku z tym, realnie wydatki z tytułu funkcjonowania systemu będą ponoszone jeszcze do końca 2018 roku.

 

Jakub Jastrzębski

 


Źródło

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177 poz. 1468 ze zm.)

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

2 000 000 PLN

Parowa

550.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

3 800 000 PLN

CHOJNA - RURKA 25ha.

385.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Nowe prawo budowlane na horyzoncie

Proces inwestycyjno-budowlany reguluje obecnie kilkadziesiąt ustaw i rozporządzeń. Jednym z ważniejszych aktów normatywnych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. ...

Czytaj dalej »