Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

599 000 PLN

Kraków

61.63 m2

62 000 PLN

Jezierzany

775.00 m2

Rozbudowa domu – droga przez formalności


Eksperci

2013-04-18

Planując remont lub rozbudowę domu trzeba pamiętać nie tylko o organizacji robót budowlanych, ale także o formalnościach. W zależności od rodzaju prac potrzebne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. O tym, jak bezproblemowo przejść przez procedurę administracyjną, opowiada Zuzanna Łaganowska - prawnik w Bąkowski Kancelaria Radcowska.

 

PolishProperty.eu: Co należy rozumieć pod pojęciem rozbudowy domu?

 

Zuzanna Łaganowska: W Prawie budowlanym nie występuje pojęcie rozbudowy. Przepisy mówią natomiast o przebudowiei o remoncie. Zgodnie z ustawą, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przez remont z kolei należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Od tego, czy podejmowane działania zostaną zakwalifikowane jako przebudowa, czy jako remont, zależeć będzie sposób postępowania w stosunku do odpowiednich organów administracji.

 

PP: Chcę rozbudować dom  postawić dobudówkę. Czy muszę mieć pozwolenie na budowę, czy wystarczy zwykłe zgłoszenie? Od czego muszę zacząć?

 

ZŁ: Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 Prawa Budowlanego. Przepisy te  przewidują sytuacje, kiedy uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest wymagane. Na podstawie analizy tych przepisów można stwierdzić, że przebudowa domu zawsze będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast w przypadku remontu wystarczające będzie dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi. Należy również dodać, że pojęcie roboty budowlane określa nie tylko budowę, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 

Najczęściej to, co nazywamy rozbudową, kwalifikowane będzie jako przebudowa w rozumieniu Prawa budowlanego. Konieczne będzie więc uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

PP: Gdzie muszę złożyć wniosek o pozwolenie na przebudowę?

 

ZŁ: Wniosek o pozwolenie na budowę w przypadku przebudowy składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

 

PP: Jakich dokumentów będę potrzebował?

 

ZŁ: Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego;

 oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli nie ma obowiązującego planu miejscowego).

 

Na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę starosta lub prezydent miasta ma 65 dni. Należy jednak pamiętać, że decyzja ta wygaśnie, jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a także wówczas, gdy budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż trzy lata.

 

PP: Czy do przebudowy potrzebny jest kierownik i dziennik budowy?

 

ZŁ: Do dokonania przebudowy, podobnie jak w przypadku budowy, wymagane jest prowadzenie dziennika budowy oraz ustanowienie kierownika budowy.

 

O planowanym terminie rozpoczęcia robót, inwestor zawiadamia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego co najmniej siedem dni wcześniej. Przekazuje mu także oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

 

Przed rozpoczęciem robót należy kupić dziennik budowy, zarejestrować go, a także opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę.

 

PP: Czy w przypadku przebudowy domu muszę zawiadamiać organ, który wydał decyzję, o tym, że roboty zostały zakończone?

 

ZŁ: Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

 

PP: O czym jeszcze muszę pamiętać?

 

ZŁ: W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, należy pamiętać, aby podjąć kroki administracyjno-prawne odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.

 

PP: Bardzo dziękuję.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

89 000 PLN

Kraśnik

36.00 m2

209 000 PLN

Kraków

28.00 m2

2 790 000 PLN

Gdynia

118.00 m2

5 500 000 PLN

Warszawa

362.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ocena zdolności kredytowej

W większości przypadków kupno nieruchomości wymaga zaciągnięcia kredytu. O tym, jaki wysoki będzie to kredyt decyduje bank. Na pytania związane ze zdolnością kredytową ...

Czytaj dalej »