Nasza grupa
O nas Kontakt Forum Praca Blog Zaloguj się Rejestracja PL EN
Twoja sugestia

Otrzymuj co tydzień wartościowe porady i informacje od PolishProperty.eu

Polecane oferty

7 900 000 PLN

Wrocław

719.00 m2

23 150 000 PLN

Wrocław

2000.00 m2

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?


Eksperci

2012-11-13

Posiadając nieruchomość zobowiązani jesteśmy do zapłaty podatku od nieruchomości. Podatek ten jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Na pytania związane z podatkiem od nieruchomości, w rozmowie z dziennikarzem PolishProperty.eu, odpowiada dr Łukasz Karczyński – doradca podatkowy, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

PolishProperty.eu: Co konkretnie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

 

dr Łukasz Karczyński: Podatek od nieruchomości regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Należy do podatków majątkowych, tj. obciążających samo władztwo nad majątkiem. Podatkowi od nieruchomości podlega własność i niektóre inne formy władania gruntami, budynkami lub ich częściami (w szczególności chodzi tu o lokale). Ponadto, opodatkowaniu podlegają budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budynki i budowle definiuje się zgodnie z prawem budowlanym: budynkiem jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, budowlą zaś inny obiekt budowlany (poza obiektami małej architektury), na przykład most, maszt czy fundament pod maszynę.

 

Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, czyli grunty objęte podatkiem rolnym i leśnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że zostaną zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – wówczas przestają podlegać podatkowi rolnemu i leśnemu. Z gruntów pod wodami opodatkowane są tylko jeziora oraz grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Nie podlegają opodatkowaniu także grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle.

 

PP: Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

 

ŁK: Podatnikami podatku od nieruchomości są przede wszystkim podmioty będące ich właścicielami. Jeżeli jednak nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym (czyli osoby zachowującej się jak właściciel, np. zmierzającej do zasiedzenia) albo w użytkowaniu wieczystym, to podatnikiem staje się posiadacz samoistny lub użytkownik wieczysty. Szczególna zasada dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wówczas podatnikiem staje się jej posiadacz, choćby zależny (czyli np. najemca, dzierżawca) – wyjąwszy posiadanie przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

 

PP: Kto decyduje o wysokości stawek podatku od nieruchomości i ile one wynoszą?

 

ŁK: Stawki ustala rada gminy lub miasta w drodze uchwały, w granicach dozwolonych ustawą. Stawek jest bardzo wiele. Zależą one od przeznaczenia budynku czy gruntu. Na przykład od budynku lub lokalu mieszkalnego maksymalna stawka wynosi obecnie 70 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej (powierzchnię o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50 proc., a poniżej 1,40 m pomija się), a od związanego z działalnością gospodarczą aż 21,94 zł. Od gruntu związanego z działalnością gospodarczą pobiera się stawkę do 84 groszy od metra kwadratowego, a od gruntu niezwiązanego z działalnością gospodarczą – maksymalnie 43 grosze. Stawka dotycząca budowli ma charakter procentowy i obliczana jest jako 2 proc. od aktualnej dla danego roku wartości księgowej budowli. W praktyce gminy często ustanawiają stawki na najwyższym możliwym poziomie, aktualizując je przed początkiem nowego roku podatkowego.

 

PP: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i do kiedy trzeba zapłacić ten podatek?

 

ŁK: Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, na przykład po nabyciu lub wybudowaniu nieruchomości. Wygasa z kolei z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności go uzasadniające, na przykład nieruchomość została sprzedana. Zasady te stosuje się analogicznie przy wszelkich zmianach w zakresie posiadanej nieruchomości, na przykład po jej rozbudowie lub zmianie przeznaczenia. Podatek obciążający osoby fizyczne jest płatny w ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przy czym wysokość rat wynika z decyzji, którą każdego roku wydaje i doręcza podatnikowi właściwy organ gminy lub miasta. Obowiązkiem podatnika jest tylko informowanie urzędu na odpowiednim formularzu o powstaniu obowiązku podatkowego i wszelkich zmianach w jego zakresie. Z kolei podatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą składać w styczniu każdego roku odpowiednie deklaracje, samodzielnie obliczając i następnie wpłacając comiesięczne raty podatku. Co ciekawe, obowiązek składania informacji lub deklaracji dotyczy także przypadków, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.

 

PP: Jakie zwolnienia lub ulgi przewiduje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych?

 

ŁK: Ustawa przewiduje zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe. Przedmiotowe dotyczą w szczególności zabytków (pod warunkiem spełniania wymagań związanych z ich należytym utrzymaniem), gruntów i budowli związanych z infrastrukturą transportową morską, lotniczą i kolejową, budynków związanych z działalnością organizacji pozarządowych, gruntów objętych ochroną przyrody, gruntów stanowiących nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, altan działkowych, budynków związanych z działalnością rolną, rybacką lub leśną. Z reguły zajęcie tych nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej wyklucza możliwość stosowania zwolnienia. Pełna lista zwolnień znajduje się w art. 9 ust. 1 ustawy. Podmiotowo, czyli od wszelkich nieruchomości znajdujących się we władaniu danego podmiotu, zwolnione są w szczególności instytucje oświatowe i naukowe. Ponadto każda gmina może wprowadzać własne zwolnienia przedmiotowe.

 

PP: Od 01.01.2013 r. mają wzrosnąć maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, czyli m.in. podatku od nieruchomości. Z czego wynika ta podwyżka i czy przeciętny Kowalski bardzo ją odczuje?

 

ŁK: Podwyżka ma charakter techniczny. Górne granice stawek ulegają corocznym zmianom w stopniu odpowiadającym aktualnej inflacji (obwieszczane są przez Ministra Finansów). Gminy zazwyczaj odpowiednio aktualizują własne stawki. Podwyżka nie powinna być zatem odczuwalna dla podatnika w stopniu większym niż w poprzednich latach.

 

PP: Uprzejmie dziękuję.

 

Jakub Jastrzębski

 

Dobry artykuł? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi.

4 350 000 PLN

Gdynia

179.00 m2

9 751 500 PLN

Zalesie Górne

216700.00 m2

370 000 PLN

Kraśnik

200.00 m2

790 000 PLN

Bolesławiec

350.00 m2

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Koniecznie przeczytaj

Ocena zdolności kredytowej

W większości przypadków kupno nieruchomości wymaga zaciągnięcia kredytu. O tym, jaki wysoki będzie to kredyt decyduje bank. Na pytania związane ze zdolnością kredytową ...

Czytaj dalej »